彌勒救苦真經 


彌勒救苦真經
Mi Le Jiu Ku Zhen Jing

佛說彌勒救苦經
Fo Shuo Mi Le Jiu Ku Jing

彌勒下世不非輕
Mi le xia shi bu fei qing

領寶齊魯靈山地
Ling bao qi lu ling shan di

拈花印證考三乘
Nian hua ying zheng kao san sheng

落在中原三星地
Luo zai zhong yuan san xing di

大證四川王桃心
Da zheng si chuan wang tao xin

天真收圓掛聖號
Tian zhen shou yuan gua sheng hao

等待時至點神兵
Deng dai shi zhi dian shen bing

雲雷震開戊己土
Yun lei zhen kai wu ji tu

天下神鬼不安寧
Tian xia shen gui bu an ning

親在仁天中華母
Qin zai ren tian zhong hua mu

九蓮聖教歸上乘
Jiu lian sheng jiao gui shang sheng

天花老母垂玉線
Tian hua lao mu cui yu xian

收圓顯化在古東
Shou yuan xian hua zai gu dong

南北兩極連宗緒
Nan bei liang ji lian zong xu

混元古冊在中央
Hun yuan gu ce zai zhong yang

老母降下通天竅
Lao mu jiang xia tong tian qiao

無影山前對合同
Wu ying shan qian dui he tong

嬰兒要想歸家去
Ying er yao xiang gui jia qu
持念當來彌勒經
Chi nian dang lai mi le jing

用心持念佛來救
Yong xin chi nian fo lai jiu

朵朵金蓮去超生
Duo duo jin lian qu chao sheng

認識西來白陽子
Shi de xi lai bai yang zi

鄉兒點鐵化成金
Xiang er dian tie hua cheng jin

每日志心常持念
Mei ri zhi xin chang chi nian

三災八難不來侵
San zai ba nan bu lai qing

要想成佛勤禮拜
Yao xiang cheng fo qin li bai

常持聰明智慧心
Chang chi cong ming zhi hui xin

休聽邪人胡說話
Xiu ting xie ren hu shuo hua

牢拴意馬念無生
Lao shuan yi ma nian wu sheng
老母降下真天咒
Lao mu jiang xia zhen tian zhou

用心持念有神通
Yong xin chi nian you shen tong

滿天星斗都下世
Man tian xing dou dou xia shi

五方列仙下天宮
Wu fang lie xian xia tian gong

各方城隍來對號
Ge fang cheng huang lai dui hao

報事靈童察的清
Bao shi ling tong cha de qing

三官大帝慈悲註
San guan ci bei da di zhu

赦罪三曹救眾生
She zui san cao jiu zhong sheng

救苦天尊來救世
Jiu ku tian zun lai jiu shi

親點文部揭諦神
Qin dian wen bu jie di shen

八大金剛來護法
Ba da jin gang lai hu fa
四位菩薩救眾生
Si wei pu sa jiu zhong sheng

緊領三十六員將
Jin ling san shi liu yuan jiang

五百靈官緊隨跟
Wu bai ling guan jin sui gen

扶助彌勒成大道
Fu zhu mi le cheng da dao

保佑鄉兒得安寧
Bao you xiang er de an ning

北方真武為將帥
Bei fang zhen wu wei jiang shuai

青臉紅髮顯神通
Qing lian hong fa xian shen tong

扯起皂旗遮日月
Che qi zao qi zhe ri yue

頭頂森羅七寶星
Tou ding sen luo qi bao xing

威鎮北方為帥首
Wei zhen bei fang wei shuai shou

肅清諸惡掛甲兵
Su qing zhu e gua jia bing
搭救原人鄉兒女
Da jiu yuan ren xiang er nv

火光落地化為塵
Huo guang luo di hua wei chen

四海龍王來助道
Si hai long wang lai zhu dao

各駕祥雲去騰空
Ge jia xiang yun qu teng kong

十方天兵護佛駕
Shi fang tian bing hu fo jia

保佑彌勒去成功
Bao you mi le qu cheng gong

紅陽了道歸家去
Hong yang liao dao gui jia qu

轉到三陽彌勒尊
Zhuan dao san yang mi le zun

無皇敕令寄下生
Wu huang chi ling ji xia sheng

收伏南閻歸正宗
Shou fu nan yan qui zheng zong

來往造下真言咒
Lai wang zao xia zhen yan zhou

傳下當來大藏經
Chuan xia dang lai da zhang jing

嬰兒奼女常持念
Ying er cha nu chang chi nian

邪神不敢來近身
Xie shen bu gan lai jin shen

持念一遍神通大
Chi nian yi bian shen tong da

持念兩遍得超生
Chi nian liang bian de chao sheng

持念三遍神鬼怕
Chi nian san bian sheng gui pa

魍魎邪魔化為塵
Wang liang xie mo hua wei chen

修持劫內尋路徑
Xiu chi jie nei xun lu jing

念起真言歸佛令
Nian zi zhen yan gui fo ling

南無天元太保阿彌陀佛
Nan wu tian yuan tai bao e mi tuo fo

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Mi-Le Buddha is the Chinese name for Maitreya Buddha.
This is the Mi-Le True Sutra known as :
( mi le jiu ku zhen jing )Mi-le Buddha’s Scripture for rescue of Disaster

Every line of the sutra has seven Chinese words below :

Fo Shuo Mi Le Jiu Ku Jing
Sakyamuni’s preaching about Mi-le Buddha’s scripture for “rescue of disaster”.
Mi Le Xia Shi Bu Fei Qing
Mi-le’s descending to world, it implies his heavy burden for converting people from getting lost and being destroyed in “The End of The World”, namely, “Last Disaster”. He should be here because of Heavenly Lao-Mu’s Decree, so it shouldn’t be ignored.

Ling Bao Qi Lu Ling Shan Di
He received three treasures and lead the Tao, which is transmitted from Shan-dong Province of all masters collected.

Nian Hua Ying Zheng Kao San Sheng
We should be selected through serious test to be qualified, like that of Chia-yieh’s smiling while he picked up flower, to imply that he earned the Tao celestially, with heart to heart.

Luo Zai Zhong Yuan San Xing Di
With three treasures to fall upon our “Heart” also call it “Crux”, from this “Center” to achieve Tao.

Da Zheng Si Chuan Wang Tao Xin
To testify that eyes, ears, nose, mouth of four windows should be closed, but not to allow our desires ceaselessly flooding; also to confirm our decision with determination, make the Tao heart as hard as nut core.

Tian Zhen Shou Yuan Gua Sheng Hao
With two Buddha’s help (Tian is Tian Jen Buddha, and Jen is Su en Buddha) they came to help “Mi-le” for achieving “perfect End” or “perfect Reaping”, so that people can cancel house-hold from Hell, and register new life in Heaven.

Deng Dai Shi Zhi Dian Shen Bing
The Great Tao choose Exact Hour to descend, meanwhile, Satan came to disturb our globe. That’s why our ancestors wish their descendants to convert their souls; even creditors fight for claiming to whatever we may owe to them. That’s why we are waiting for twenty eight stars to Defend the Heavenly Law.

Yun Lei Zhen Kai Wu Ji Tu
Cloud is water, thunder is fire, we human-beings with reincarnated spirit to come to fetus, if not through pastors to introduce three treasures, how can we avoid reincarnation? God uses water and thunder to cleave “the fifth and sixth celestial stems” to insist His truth to root in deeply in our heart.

Tian Xia Shen Gui Bu An Ning
Just because it’s such a precious Tao, that all gods and ghosts are eager to search for people with affinity to surpass and convert them. Since they have lost their bodies, it seems hopeless to be surpassed before the end of world, so all spirits are upset and impatient.

Qin Zai Ren Tian Zhong Hua Mu
With hogging “symbolic seal”, people will then think of Lao-Mu in Heaven. Usually we misunderstood that we came to the world from Hell, now that we have learned that Great Tao fell upon Republic of China, that our master’s wife is called “China Sacred Mother.”
Jiu Lian Sheng Jiao Gui Shang Sheng
Since we can be testified as to ascend to nine Lily terrace, this is beyond any other religion, thus Heaven is secretly searching for sages to be implemented in Hand, for being number on concern of disciples.

Tian Hua Lao Mu Cui Yu Xian
Tian is Li-tian; Hua is Lily; billion of people, are just like lilies waiting for Golden Thread to hook for disciples.

Shou Yuan Xian Hua Zai Gu Dong
Right now we are catering widely converting period, for the “Achieving perfect Day ” to come. The ancient sacred province “Shan-dong” is nation’s special pearl, it always gets supernatural power to rescue the later day saints.

Nan Bei Liang Ji Lian Zong Xu
The southern and northern factions are branched out. The sixth patriarch Hui-Neng insisted oral transmission, means to gain before cultivation; while Shen-Xiou insisted to cultivate before gaining. Mi-le Buddha reveals Heavenly tact: “What is unique?” Just that point at crux, then thousands of branches would be united as “One.”

Hun Yuan Gu Ce Zai Zhong Yang
After chaos, human being were born, people’s soul (self-Buddha) is fallen by God. He chooses Crux, center of body to be Buddhist characters. Unless to be polluted by environment, we can register the way (center) of returning to Heaven.

Lao Mu Jiang Xia Tong Tian Qiao
The more the developing of science, the more the ignorant of morality. Satan creates killing weapons, nuclear, rocket, to accelerate “end of the world.” Our Lao-Mu just can’t stand seeing the kind and the bad all destroyed at the same time. So She bestows a golden thread to our Crux to favor Her children to be passable to Heaven.

Wu Ying Shan Qian Dui He Tong
“The No Shadow Mountain” is also called “Spiritual Tower, Double Tree, or Purple Bamboo Wood King of Soul”. Now we have received crux pointing, meanwhile should also receive symbolic seal, to be ready for passing through “Three Frontier Entrance to Heaven”, to verify a guaranty from Lao-Mu (God).

Ying Er Yao Xiang Gui Jia Qu
God calls us Children. We were all from the Mother, thus why we call ourselves the nine billion of “Heavenly Children”. Lao-Mu mercifully tells if we wish to return to Li-tian, it is just the only one chance from the past sixty thousand years.

Chi Nian Dang Lai Mi Le Jing
From last paragraphs we have learned two treasures, now we need one more; Mi-le’s “Wordless Scripture.” The real scripture should not be written down on any paper; if only we keep it in mind, and hug the symbolic child in heart, then “the three treasures” can be accomplished.

Yong Xin Chi Nian Fo Lai Jiu
After soliciting to Tao, we should earnestly recite, and read wordless scripture silently. Any time we meet trouble, Mi-le Buddha would send fairies to rescue us, we have His words.

Duo Duo Jin Lian Qu Chao Sheng
Each piece of Lily is symbol of Bai-yang cultivator. To finish learning in this world, we can have Lilies blossoming in Heavenly Ponds.

Shi De Xi Lai Bai Yang Zi
Definitely we affirm that Bai-yang Period is Mi-le Buddha to rule Heavenly Court, and Master Chang with his wife to be the two founders, thus we should be diligent under the Bai-yang Period.

Xiang Er Dian Tie Hua Cheng Jin
Don’t be fretful or give up yourselves, wait until you gain the “perfect symbol” of One, like one point at iron.

Mei Ri Zhi Xin Chang Chi Nian
Obediently chant with our “Tao-heart” and “the Three Treasures”, and recite daily, don’t slow down.

San Zai Ba Nan Bu Lai Qing
All sorts of disaster or calamities won’t attack us. There are three disasters: water, fire, wind; Eight calamities: drought, flood, hunger, plague, locust, fierce animal.

Yao Xiang Cheng Fo Qin Li Bai
Not only to hug Tao in mind firmly, but also never keep distance with Altar. Try to convert people enthusiastically, to prove you are Buddha yourselves.

Chang Chi Cong Ming Zhi Hui Xin
To use ears, eyes, to observe the changing world, also to observe thousands of religious attack, then to distinguish right from wrong.

Xiu Ting Xie Ren Hu Shuo Hua
Lao-Mu’s wise scheme said: even the fake master show up in Later Day, we should be alert to defend, don’t pay attention to nonsense.

Lao Shuan Yi Ma Nian Wu Sheng
Be calm and tie up our absent-minded idea, to connect our Tao heart to cater Heaven’s Will, to grow patience and perseverance.

Lao Mu Jiang Xia Zhen Tian Zhou
Lao-Mu bestows the wordless sutra, as if nothing is really left.

Yong Xin Chi Nian You Shen Tong
With all our heart to recite, to yield, Lao-Mu and angels would descend to answer your problems.

Man Tian Xing Dou Dou Xia Shi
The moment catastrophes descend to curse the world, all gods with stars would descend to “East Dust World” to protect.

Wu Fang Lie Xian Xia Tian Gong
Fairies from five directions would be away from Heavenly Palace, to relieve, all are mobilized.

Ge Fang Cheng Huang Lai Dui Hao
All city gods will come to check house-hold, who ever gets serious in Tao, would be Heaven’s beloved child, could be saved accordingly.

Bao Shi Ling Tong Cha De Qing
We have Law-protecting Officiate and Inspired Minor to report our activities.

San Guan Ci Bei Da Di Zhu
The three gods: Tian-guan to bestow blessing, Di-guan to spare our crime, and Shei-guan to get rid of our distress.

She Zui San Cao Jiu Zhong Sheng
We can repent our sin, can be spared by Heaven if we work hard with seventy percent, God would make up another thirty percent, to achieve perfection.

Jiu Ku Tian Zun Lai Jiu Shi
This is the period of Tao and distress existing at the same time also it’s called clear up period, that is why we meet test, but not distress. Lao-Mu sends rescue God to overcome adversity.

Qin Dian Wen Bu Jie Di Shen
The officiate god checks up one by one of the angels. Make sure to lead each one of them and rescue.
Ba Da Jin Gang Lai Hu Fa
The eight great Jin-gang all descend to guard our altar, to assist Tao’s Assignment.

Si Wei Pu Sa Jiu Zhong Sheng
With Guan-yin, Yue-hui, Wen-shu, and Pu-sien, the four Great Bodhisattvas, all come to save this tumultuous world enthusiastically.

Jin Ling San Shi Liu Yuan Jiang
The officiate god also brings thirty-six powerful generals to come along to help.

Wu Bai Ling Guan Jin Sui Gen
Another five hundred inspire officers to come to wait upon demand are all mobilized.

Fu Zhu Mi Le Cheng Da Dao
You will see this time of disaster will be worse than nuclear power. It will be water, fire and wind all assemble together to support Mi-le’s ruling over the Tao-plate.

Bao You Xiang Er De An Ning
In order to keep nine billion people from being destroyed, wish to give mankind peace and safe.

Bei Fang Zhen Wu Wei Jiang Shuai
This period is specially for Tao and distress to fall together. Angels and Satan fighting against each other, so the Northern Military General comes to lead, to punish devils.

Qing Lian Hong Fa Xian Shen Tong
The military general to show up in green face and red hair to frighten those Satan’s soldiers and beat them down.

Che Qi Zao Qi Zhe Ri Yue
Hang on the Black flag to cover the sky, to make it all in darkness, easy to subdue demons.

Tou Ding Sen Luo Qi Bao Xing
The military general, He put on majestic crown, with Northern Seven Stars to shine upon His crown, ready to arm.

Wei Zhen Bei Fang Wei Shuai Shou
His solemn appearance, with dignified spirit can suppress Satan’s disciples.

Su Qing Zhu E Gua Jia Bing
Once the devils die out, they can’t threaten with swords and knives any more.

Da Jiu Yuan Ren Xiang Er Nu
Once the Northern Jen-wo Buddha to conquer all ghosts, He can save the nine billion Heavenly children of us.

Huo Guang Luo Di Hua Wei Chen
This time of nuclear war is so awful, all creatures include buildings would become dust, except the cultivators.

Si Hai Long Wang Lai Zhu Dao
In addition to army and air force, there should be torpedo, thus the ocean god will come to rescue.

Ge Jia Xiang Yun Qu Teng Kong
All gods will drive the cloud to save those who would be on fleet on in the airline.

Shi Fang Tian Bing Hu Fo Jia
Even all directions of Heavenly soldiers would come together to support Buddha to manage this period of Big Affair.

Bao You Mi Le Qu Cheng Gong
Wish to protect Mi-le Buddha’s achievement in ruling the “Last Heavenly Plate.”

Hong Yang Liao Dao Gui Jia Qu
Hong-yang (red) Period is ruled by Sakyamuni, His assignment is achieved, and return to Heavenly Home already, so no one’s family to hang His photo any longer.
Zhuan Dao San Yang Mi Le Zun
Right now the third period just to meet “The End of the World”. After achieving in “perfect round”, we have another ten thousand and eight hundred years to live till “shen-hui” this is to ratio people’s morality in surpassing the test or net.

Wu Huang Chi Ling Ji Xia Sheng
For the decree from Heaven, all gods hurry to earth to convert people. Like Tian-jen Buddha, Yue-hui Buddha, hastily and willingly.

Shou Fu Nan Yan Qui Zheng Zong
In this third period, thousands of religions flood out, they are disturbing in East Earth of Tao-plate, Lao-Mu makes it reunion into One.

Lai Wang Zao Xia Zhen Yan Zhou
The entire Heaven’s workers to be back and forth to develop Tao-whoever wishes to go Home should be through real sutra.

Chuan Xia Dang Lai Da Zhang Jing
This Da-zang Scripture shall be wordless and hidden. It is useless to recite from paper works.

Ying Er Cha Nu Chang Chi Nian
Lao-Mu calls men as children, while calls women as innocent girls. She wishes this Da-zang Scripture should not be left behind. We should keep it in heart, and review it times and again.

Xie Shen Bu Gan Lai Jin Shen
Just to read continuously, all evil spirits dare not come to cause trouble.

Chi Nian Yi Bian Shen Tong Da
At least one reciting per day, you will be happy all day, you can cater strange wisdom.

Chi Nian Liang Bian De Chao Sheng
Twice a day in reciting, you will be calm down to cultivate Buddha’s Nature, stop reincarnation.

Chi Nian San Bian Sheng Gui Pa
Three times a day in reciting, all spirits would be scared, and never come to you again.

Wang Liang Xie Mo Hua Wei Chen
Mountain or water spirit will become dust, they cannot come to cause disturbance.

Xiu Chi Jie Nei Xun Lu Jing
To solicit Tao, find out a nice path to follow, through this path can be led to perfection.

Nian Zi Zhen Yan Gui Fo Ling
Silently recite the sutra, follow all regulations in altar, to own Buddha’s quality.

Nan Wu Tian Yuan Tai Bao E Mi Tuo Fo
Nan-mo means highest and noblest. Wu-ji is Tao’s origination. Tian-yuan means to control one hundred twenty-nine thousand and six hundred years. Tai-bao means a rank in Heaven. Tai-bao can control Buddhas, Buddhist Laws, and Monks. Amitabha shines upon three thousands of Da-qian World. We’d  better Hymn to this title frequently.

彌勒救苦真經 
Mi Le Jiu Ku Zhen Jing
Buddha Maitreya’s Rescuing Sutra

佛說彌勒救苦經
Fo Shuo Mi Le Joe Ku Jing
“The Buddha Maitreya’s Rescued Sutra” was told from Buddha Maitreya.  (The scripts of instruction was done through channeling)

彌勒下世不非輕
 Mi Ler Xia Shi Bu Fe Ching
Descending to world, Buddha Maitreya’s reincarnation should not be overlooked. 
Note: 17th Patriarch Lu Zhong-yi was reincarnation of Buddha Maitreya.

領寶齊魯靈山地
 Lin Bao Chi Lu Ling Shan Di 
Sandong Province was a significant place of Tao heritage
Note: In San-dong Province, China, 17th Patriarch Lu Zhong-yi was born.  He received the heavenly decree and continued the Tao heritage.  
15th Patriarch Wang Jue-yi transmitted Tao to 16th Patriarch Liu Qing-shih, in San-dong Province, China. 
17th Patriarch Lu Zhong-yi (1853~1925), reincarnation of Buddha Maitreya, born in San-dong Province, China.
18th Patriarch Zhang Tien-ren (1889-1947),  reincarnation of Buddha Ji-gong, born in San-dong Province, China.
18th Patriarch Sun Hui-ming  (1895-1975), reincarnation of Bodhisattvas Yueh-Huei, born in San-dong Province, China. 

拈花印證考三乘
Nian Hua Ying Zheng Kao San Sheng
Each cultivator will be assessed through many tests and scrutiny, just like Shakyamuni Buddha holding up a flower, only Mahakasyapa (迦葉) smiled at Shakyamuni Buddha. 
Note: At this time, successive heritage was first established from Shakyamuni Buddha to Mahakasyapa.    Verification of divinity will be tested to examine their faith and if they practice Tao sincerely: by doing so, it would demonstrate if they have reached their enlightenment.

落在中原三星地
Luo Zai Zhong Yuan San Xing Di
Tao propagation was widely expanded from the Three Star Inn.
Note: The 18th Patriarch Zhang propagated Tao widely from the Three Star Hotel, Tianjin province, China.

 大證四川王桃心
Da Zheng Si Chuan Wang Tao Xin
The 17th Patriarch Lu passed away in Mr. Wong Tau-shin’s (王桃心) residence, Sichuan province, China.   
Note:  Buddha Maitreya revealed his saying one hundred days after 17th Patriarch Lu passed away.  The revelation was done by channeled through of Mr. Young Chun-ling in spirit writing.  The scripture of “Buddha Maitreya’s Rescued Sutra” was instructed during the period of one hundred days. 

天真收圓掛聖號
Tian Zhen Shou Yuan Gua Sheng Hao 
18th Patriarch Zhang and 18th Patriarch Sun took on the Great Harvest mission to save three groups of being. 
Note: The Great Harvest, the salvation of mankind, is to bring back all God’s children back to the Kingdom.  In 1930, both 18th Patriarch Zhang and 18th Patriarch Sun were jointly granted the holy mandate at the same time.  The successive Tao heritage was continued.  The three groups of being are:
spiritual being in heavens,
human beings and other creatures living on earth, and
souls and ghost in hell.      
They are in charge of the last salvation.  Anyone who wants to receive Tao must register their name with our holy teachers.

等待時至點神兵
Deng Dai Shi Zhi Dian Shen Bing
The Guardian Marshalls and Celestial Troops are ready to provide support.
Note: Tao can only be transmitted during the Tao ritual with gathering of the Transmitted Master, the Introducer, the Guarantor, and the Guardian Marshall.

雲雷震開戊己土
Yun Lei Zhen Kai Wu Ji Tu
The Heavenly Portal can only be unlocked during Tao ritual by the Enlightened Masters who receives the Heavenly Decree granted from the Heavenly Mother/ God.

天下神鬼不安寧
Tian Xia Shen Gui Bu An Ning
All spirits (These include all divine and evil spirits) are restless.
Note: Upon one’s intention to receive Tao, one’s innocence, personal conduct, and character are reviewed and assessed by the holy spirit/devas/deities.  Satan and ghost will come aggressively to disturb the Tao ritual.  At the same time, all deities and Angels/ Buddha/Sage will come to guard the ceremony.  Satan and ghost, the creditors, are eager to search for their debtors for collection of karma; after one received Tao, the chance for the creditors to collect debt might be deem; thus, they frequently fight for claiming to whoever owe them.  

親在仁天中華母
Qin Zai Ren Tian Zhong Hua Mu
Divine Mother of China, who provided merciful guidance and natured her followers, signified as maternal compassionate presence.  
Note:  18th Patriarch Sun Hui-Ming, 孫素真 1895-1975, continued on the heavenly decree to spread Tao, after 18th Patriarch Zhang passed away in 1947.  18th Patriarch Sun dedicated her life to propagate Tao until 1975.  She was bestowed  Divine Mother of China  from Heavenly Mother or God.   She was the manifestation of  Bodhisattva Yue-Huei.  Patriarch Sun, who has the heavenly mandate, is our Holy teacher.

九蓮聖教歸上乘
Jiu Lian Sheng Jiao Gui Shang Sheng
Regardless many denominations or religions, realization of the core of religion and communicate to the origin through cultivation is the highest level of enlightenment.  

天花老母垂玉線
Tian Hua Lao Mu Cui Yu Xian
The Heavenly Mother descends the divine thread (path) for allowing the good people to find the way back to heaven.  
Note: Due to the urgency of timing,  The Heavenly Mother is trying to rescue people by showing them the path to return home.

收圓顯化在古東
Shou Yuan Xian Hua Zai Gu Dong
The Great Harvest has already began.  Many mystic phenomenon and manifestation occur during this White Sun Era.  
Note: During the last salvation, all the holy manifestations will appear in the ancient east.

南北兩極連宗緒
Nan Bei Liang Ji Lian Zong Xu
Regardless the numerous denominations of all religions, all religions were originated from Heaven. 

混元古冊在中央
Hun Yuan Gu Ce Zai Zhong Yang
In receiving Tao, one finds the Heavenly Portal which resides in the center of our body
Note: This is the ultimate truth, which govern one’s physical body, also governs the universe.  Finding the right path enables one to find one’s true nature.

老母降下通天竅
 Lao Mu Jiang Xia Tong Tian Qiao
The Heavenly Mother bestows the divine key (Heavenly Portal) for good people to enter heavenly gate. 
Note: Our Heavenly Mother mercifully descended the Great Tao to this earthly world and bestowed the heavenly mandates to the 18th Patriarchs at the same time in 1930.   In 1947, Patriarch Zhang passed away.  Afterward, Patriarch Sun continued on the Tao heritage.

無影山前對合同
Wu Ying Shan Qian Dui Her Tong
Focusing on the Heavenly Portal, one holds the Symbolic Seal and patiently waits to be verified.
Note: After receiving Tao, we need practice and cultivate ourselves.

嬰兒要想歸家去
Ying Er Yao Xiang Gui Jia Chu
All boys and girls want to go home.
Note: We all are God’s children; our soul is all created by God and originates from heaven.  Restore the beauty of the true-self, so that our behavior and thought are not being controlled by earthy pleasure and material desires.

持念當來彌勒經
Chi Nian Dang Lai Mi Ler Jing
Recite Buddha Maitreya’ Sutra.   
Note:  Keep Tao in mind and practice Tao frequently.  Following Buddha Maitreya’s path/footstep, it also helps to find one’s inner Buddha/Saint/soul/conscious.  

用心持念佛來救
Yong Xin Chi Nian For Lai Jiu
Buddhas will rescue one from danger when one recites sincerely.
Note: The reciting process helps to revive one’s inner Buddha/ soul/ conscious. 

朵朵金蓮去超生
Duo Duo Jin Lian Qu Chao Sheng
Each piece of lotus will surpass from the cycle of life and death.
Note: Each piece of lotus signifies each cultivator.  Upon receive Tao, each cultivator will receive a lotus in the heavenly pond.   As one cultivates, the lotus will be nurtured and blossom.

認識西來白陽子
Shi De Xi Lai Bai Yang Zi
One needs to realize he/she is the cultivator, during this White Era.
Note: The lotus grows out of mud, unfolds into a beautiful flower, lives in water all the time but is never wet by it. This conveys the idea that a spiritual development, while living in the world, should remain unaffected by the worldly attractions and should work towards spiritual enlightenment.   Each cultivator symbolizes the lotus seed with achievement of spiritual wisdom.

 鄉兒點鐵化成金
Xiang Er Dian Tie Hua Cheng Jin
With cultivation, one can transform metal into gold. 
Note: Transforming metal into gold is a metaphor of one’s attainment in Buddhahood/Saint with diligent and sincere cultivation.

每日志心常持念
Mei Ri Zhi Xin Chang Chi Nian
Recite sincerely with concentration and determination daily.

三災八難不來侵
San Zai Ba Nan Bu Lai Qing
The sincere cultivator may not experience three disasters and eight calamities .
Note: The three disasters are flood, fire, and tornando.  The eight calamities are drought, flood, famine (hunger), plague (uncured disease), locusts (grasshopper), fierce animals, monsters, demons.    Cultivator may not experience disasters and calamities, but will experience life obstacle and hurdle.

要想成佛勤禮拜
Yao Xiang Cheng Fo Qin Li Bai
To be on the right path to Buddhahood/Saint, one needs to cultivate and practice frequently.    

常持聰明智慧心
Chang Chi Cong Ming Zhi Hui Xin
Use one’s inner wisdom to distinguish from righteous and wrong doing.

休聽邪人胡說話
Xiu Ting Xie Ren Hu Shuo Hua
Don’t pay attention to nonsense from any wicked person.

牢拴意馬念無生
Lao Shuan Yi Ma Nian Wu Sheng
Be calm and focus.  Don’t let the evil thinking getting wild like a horse running recklessly.

老母降下真天咒
Lao Mu Jiang Xia Zhen Tian Zhou
Heavenly Mother/Lao-Mu/God bestows the Divine Mantra.  
Note: The Divine Mantra is the wordless sutra.

用心持念有神通
Yong Xin Chi Nian You Shen Tong
Recite with determination. One will discover inner-wisdom resided within. 

滿天星斗都下世
Man Tian Xing Dou Dou Xia Shi
All Saint and Deities descend from heaven.

五方列仙下天宮
Wu Fang Lie Xian Xia Tian Gong
Angels and Fairies from all direction descend from heaven .

各方城隍來對號
Ge Fang Cheng Huang Lai Dui Hao
Deities from all cities, states, and regions come to verify one’s name and background from each household.  
Note: Whose name is recorded in the book of heaven will be saved accordingly.

報事靈童察的清
Bao Shi Ling Tong Cha De Qing
The messenger boys will report the details of one’s behavior and psychological thought.

三官大帝慈悲註
San Guan Ci Bei Da Di Zhu
The Three Heavenly Officials document and assess one’s right and wrong doing.
Note: The three Heavenly Officials are: Heaven-Official Yao bestows blessing, the Earth-Official Shun forgives sin, and the Water-Official Yu alleviates of one’s distress, illness, and calamities.  

赦罪三曹救眾生
She Zui San Cao Jiu Zhong Sheng 
The Three Heaven-Officials will save the three beings of the three worlds.
Note:  Three beings are: immortal, mankind and ghost.   The three worlds are: 
The spiritual heaven where Devas/Deities/immortals and holy spirits dwell.
Earth where human beings & other creatures lives.
The underworld where souls and ghost stay.

救苦天尊來救世
Joe Ku Tian Zun Lai Jiu Shi
All Buddhas want to save as many as they can.
Note: There are three Buddhas mainly in charge of this rescued mission: Buddha Maitreya, Buddha Ji-Gong, and Bodhisattva Yueh-Huei.    During this period, human are experience unprecedented and disaster and distress.   

親點文部揭諦神
Qin Dian Wen Bu Jie Di Shen
The Devas/Deities are instructed to participate in this mission.

八大金剛來護法
Ba Da Jin Gang Lai Hu Fa
The Eight Great Heavenly Guards all descend to guard the dharma.

四位菩薩救眾生
Si Wei Pu Sa Jiu Zhong Sheng
Four main Bodhisattvas, Yueh-Hui Bodhisattva, Guan-Yin Bodhisattva, Wen-Shu Bodhisattva, and Pu-Shie Bodhisattva,  all come to join the rescued mission.

緊領三十六員將
Jin Ling San Shi Liu Yuan Jiang
The imperial thirty-six Generals also come along.

五百靈官緊隨跟
Wu Bai Ling Guan Jin Sui Gen
Followed by five hundred divine Leaders.

扶助彌勒成大道
Fu Zhu Mi Le Cheng Da Tao
All spirits are to provide support onto Maitreya’s great mission. 

保佑鄉兒得安寧
Bao You Xiang Er De An Ning
Bless all God’s children peace and safe.
Note: we all came from heaven; we are all God’s children.

北方真武為將帥
Bei Fang Zhen Wu Wei Jiang Shuai
The Great Artic Deity takes the lead.
Note: The Great Artic Deity is the commander in charge of northern Artic.

青臉紅髮顯神通
Qing Lian Hong Fa Xian Shen Tong
With appearance of green face and red hair, the Heavenly Guard use supernatural power to frighten Satan and devils.
Note: The Heavenly Guard appears with green face and red hair, is known as Guanshengdijun/Guan Sheng Di/ Guan Emperor.

扯起皂旗遮日月 
Che Qi Zao Qi Zhe Ri Yue
The Heavenly Guard carries the Black Flag which is a super-powerful weapon which could cover the sun and the moon, causing total darkness,

頭頂森羅七寶星
Tou Ding Sen Luo Qi Bao Xing
The Military General wears his majestic crown, with Northern Seven Stars shining  brightly in all directions.
Note: The Northern Severn Stars, also known as “The Big Dipper”,  is composed of seven bright , arranged in a bucket in the northern sky shape, is often find with unaided eye.

威鎮北方為帥首
Wei Zhen Bei Fang Wei Shuai Shou
With solemn appearance, his majestic spirit suppresses Satan and demons.

肅清諸惡掛甲兵
Su Qing Zhu E Gua Jia Bing
Once the devils die out, the devils cannot threaten others with swords and knives.

搭救原人鄉兒女
Da Jiu Yuan Ren Xiang Er Nu
Once all evil ghosts and demons are conquered, all the children are saved.

火光落地化為塵
Huo Guang Luo Di Hua Wei Chen
Upon the ending of the fire, lightening, and thundering, all things become dust.
Note: All things become dust, except the cultivators.

四海龍王來助道
Si Hai Long Wang Lai Zhu Tao
The Four Dragon Kings of Seas also come to help.
Note: The four Dragon Kings of Seas are the East Dragon King, West Dragon King, South Dragon King, and North Dragon King. They are the divine rulers of the correspondent seas.

各駕祥雲去騰空
Ge Jia Xiang Yun Qu Teng Kong
The Dragon Kings of Seas patrol above the cloud.

十方天兵護佛駕
Shi Fang Tian Bing Hu Fo Jia
Heavenly warriors from all directions also provide support to Buddha Maitreya.

保佑彌勒去成功
Bao You Mi Le Qu Cheng Gong
Bless Buddha Maitreya completes the mission successfully.

紅陽了道歸家去
Hong Yang Liao Dao Gui Jia Qu
With the Red Sun Period is over, Sakyamuni Buddha completed his mission already.

轉到三陽彌勒尊
Zhuan Tao San Yang Mi Le Zun
The current timing is in the White Era or the third period, which Buddha Maitreya is in charged.

無皇敕令寄下生
Wu Huang Chi Ling Ji Xia Sheng
Buddha Maitreya, upon receiving the heavenly decree, hurries to earth to save all living beings. 

收伏南閻歸正宗
Shou Fu Nan Yan Qui Zheng Zong
All religions and teachings will lead to the righteous path.

來往造下真言咒
Lai Wang Zao Xia Zhen Yan Zhou
All beings entering the heavenly gate must able to recite the Devine Mantra.

傳下當來大藏經
Chuan Xia Dang Lai Da Zhang Jing
Transmission of Divine Mantra is a simplified version of Buddhist scriptures.
Note: The Divine Mantra points out the original nature of mankind so that people can realize their true nature and thereby become enlighten.

嬰兒奼女常持念
Ying Er Cha Nu Chang Chi Nian
All the boys, girls, men, and women should recite frequently.

邪神不敢來近身
Xie Shen Bu Gan Lai Jin Shen
All evil spirits dare not come to cause trouble.

持念一遍神通大
Chi Nian Yi Bian Shen Tong Da
Reciting once a day, one will have spiritual power from your inner soul.

持念兩遍得超生
Chi Nian Liang Bian De Chao Sheng
Reciting twice a day, one can escape from cycle of reincarnation.

持念三遍神鬼怕
Chi Nian San Bian Sheng Gui Pa
Reciting three times a day, all evils would be scared and be frighten.

魍魎邪魔化為塵
Wang Liang Xie Mo Hua Wei Chen
All Satan and demons will become dust.

修持劫內尋路徑
Xiu Chi Jie Nei Xun Lu Jing
Upon finding the most direct, truthful, and righteous path, one should start to cultivate. 

念起真言歸佛令
Nian Zi Zhen Yan Gui Fo Ling
Recite the Buddha’s mantra.

南無天元太保阿彌陀佛
Nan Wu, Tian Yuan Tai Bao, Ah-Me-To-Fo
Returning one’s soul to heaven to with full stage of enlightenment, by following Buddha Maitreya, one will stay in heaven happily forever.

Note:
南無Nan-wu: Return to original state. 
天元太保 Tian-yuan tai-bao:  A name of divine ranking which Buddha Maitreya received from God.

阿彌陀佛: Ah-me-Tor-for:   Amitabha also known as the Amitayus Buddha immeasurable Light Buddha, or the state of eternal happiness.

Posted from WordPress for Novia BlackBerry.

Advertisements

Leave a Reply for Novia

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s