彌勒救苦真經


Na Mo A Mi Tho Fo

Na Mo A Mi Tho Fo

彌勒救苦真經
Mi le jiu ku zhen jing

佛說彌勒救苦真經
Fo shuo mi le jiu ku jing

彌勒下世不非輕
Mi le xia shi bu fei qing

領寶薺魯靈山地
Ling bao qi lu ling shan di

拈花印證考三乘
Nian hua yin zheng kao san cheng

落在中原三星地
Luo zai zhong yuan san xing di

大證四川王桃心
Da zheng si chuan wang tao xin

天真收圓掛聖號
Tian zhen shou yuan guo sheng hao

等待時至點柛兵
Deng dai shi zhi dian shen bing

雲雷震開戊己土
Yun lei zhen kai wu ji tu

天下柛鬼不安寧
Tian xia shen gui bu an ning

親在仁天中華母
Qin zai ren tian zhong hua mu

九連聖教歸上乘
Jiu lian sheng jiao gui shang cheng

天花老母垂玉線
Tian hua lao mu chui yu xian

收圓顯化在古東
Shou yuan xian hua zai gu dong

南北兩極連宗緒
Nan bei liang ji lian zong xu

混元古冊在中央
Hun yuan gu ce zai zhong yang

老母降下通天竅
Lao mu jiang xia tong tian qiao

無影山前對合同
Wu ying shan qian dui he tong

嬰兒要想歸家去
Ying er yao xiang gui jia qu

持念當來彌勒經
Chi nian dang lai mi le jing

用心持念佛來救
Yong xin chi nian fo lai jiu

朵朵金蓮去超生
Duo duo jin lian qu chao sheng

識得西來白陽子
Shi de xi lai bai yang zi

鄉兒點鐵化成金
Xiang er dian tie hua cheng jin

每日志心常持念
Mei ri zhi xin chang chi nian

三災八難不來侵
San zai ba nan bu lai qin

要想成佛勤禮拜
Yao xiang cheng fo qin li bai

常持聰明智慧心
Chang chi cong ming zhi hui xin

休聽邪人胡說話
Xiu ting xie ren hu shuo hua

牢拴意馬念無生
Lao shuan yi ma nian wu sheng

老母降下真天咒
Lao mu jiang xia zhen tian zhou

用心持念有柛通
Yong xin chi nian you shen tong

滿天星斗都下世
Man tian xing dou dou xia shi

五方列仙下天宮
Wu fang lie xian xia tian gong

各方城隍來對號
Ge fang cheng huang lai dui hao

報事靈童察的清
Bao shi ling tong cha de qing

三官慈悲大蒂主
San guan ci bei da di zhu

赦罪三曹救眾生
She zui san cao jiu zhong sheng

救苦天尊來救世
Jiu ku tian zun lai jiu shi

親點文部揭地柛
Qin dian wen bu jie di shen

八大金剛來護法
Ba da jin gang lai hu fa

四位普薩救眾生
Si wei pu sa jiu zhong sheng

緊領三十六員蔣
Jin ling san shi liu yuan jiang

五百靈官緊隨跟
Wu bai ling guan jin sui gen

扶助彌勒成大道
Fu zhu mi le cheng da dao

保有鄉兒得安寧
Bao you xiang er de an ning

北方真武為將帥
Bei fang zhen wu wei jiang shuai

青臉紅髮顯柛通
Qing lian hong fa xian shen tong

扯起皂旗遮日月
Che qi zao qi zhe ri yue

頭頂森羅七寶星
Tou ding sen luo qi ba xing

威鎮北方為帥首
Wei zhen bei fang wei shuai shou

速請諸惡掛甲兵
Su qing zhu e gua jia bing

搭救原人鄉兒_
Da jiu yuan ren xiang er nu

火光落地化為塵
Huo guang luo di hua wei chen

四海龍王來助道
Si hai long wang lai zhu dao

各駕祥雲去騰空
Ge jia xiang yun qu teng kong

十方天兵護佛駕
Shi fang tian bing hu fo jia

保佑彌勒去成功
Bao you mi le qu cheng gong

紅陽了道歸家去
Hong yang liao dao gui jia qu

轉到三陽彌勒尊
Zhuan dao san yang mi le zun

無皇敕令記下生
Wu huang chi ling ji xia sheng

收伏南閻歸正宗
Shou fu nan yang gui zheng zong

來往造下真言咒
Lai wang zao xia zhen yan zhou

傳下當來大藏經
Chuan xia dang lai da zang jing

嬰兒奼_常持念
Ying er cha nu chang chi nian

邪柛不敢來近身
Xie shen bu gan lai jin shen

持念一遍柛通大
Chi nian yi bian shen tong da

持念兩遍得超生
Chi nian liang bian de chao sheng

持念三遍柛鬼怕
Chi nian san bian shen gui pa

魍魎邪魔化為塵
Wang liang xie mo hua wei chen

修持劫內尋路徑
Xiu chi jie na xun lu jing

念起真言歸佛令
Nian qi zhen yan gui fo ling

南無天元太保阿彌陀佛
Nan wu tian yuan tai bao e mi tuo fo

.̷̸ ̷̷̸̸̷̸̐̐ ̸̷̸̐​ ̸̷ ̷̸
Novia B-)

Posted from WordPress for Novia BlackBerry.

柷一十五

柷一十五

Advertisements

One thought on “彌勒救苦真經

Leave a Reply for Novia

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s